SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

00

SEZNAM POLOŽEK

Skip to Content

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.odhradista.cz a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jan Libosvár, se sídlem Na Zápovědi 540, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 03274501, zapsaného v živnostenském rejstříku v Brně pod č. j. MMB/0002687/2012, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

2. Vymezení pojmů

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující – je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – je akt, který vzniká doručením potvrzení závazné objednávky kupujícímu od prodávajícího.
Celková cena – je cena zboží včetně případných nákladů na dopravné a balné.
Dopravce – je osoba pověřená přepravní společností, s níž je prodávající ve smluvním vztahu, k dodání zásilky kupujícímu.

3. Uzavření kupní smlouvy

Prvním krokem k uzavření kupní smlouvy je vyplněná a odeslaná objednávka zboží kupujícím prodávajícímu, která je zároveň návrhem kupní smlouvy.
Objednávku zboží lze podat vyplněním objednávkového formuláře na stránkách internetového obchodu.
(Podrobný postup je popsán v návodu “Jak nakupovat”.)

Veškeré objednávky podané výše uvedeným způsobem jsou závazné.

Náležitosti objednávky:

 • jméno, příjmení a fakturační adresa kupujícího,
 • dodací jméno, dodací adresa (pokud se liší od fakturačních údajů),
 • e-mailová adresa,
 • telefonické spojení (nutné pro případné změny objednávky),
 • název, kód, cena a množství zboží,
 • případné doplňující údaje.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Před zasláním online objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Pokud vše souhlasí, odešle kupující objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Potvrdit objednávku”. Kupující je povinen uvádět všechny údaje v objednávce správně a pravdivě a v případě změn je aktualizovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V okamžiku doručení tohoto potvrzení příjemci dochází k uzavření kupní smlouvy, ze které vznikají prodávajícímu a kupujícímu vzájemná práva a povinnosti. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího (viz “Kontakt”) a na tuto skutečnost ho upozornit.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi na webových stránkách prodávajícího seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, avšak nebrání-li tomu okolnosti, lze ji uzavřít i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce.

Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

4. Cena a platební podmínky

Veškeré ceny platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny zboží bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo zboží odmítnout (viz ujednání o právu kupujícího odstoupit od smlouvy).

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

V současnosti může kupující platit těmito způsoby:

 • v hotovosti při převzetí zboží na adrese prodávajícího (viz “Kontakt”, přesný čas je třeba domluvit předem telefonicky nebo e-mailem),
 • bankovním převodem na účet prodávajícího (107-8220930257/0100)

V případě platby v hotovosti je celková cena splatná při převzetí zboží kupujícím.

V případě bezhotovostní platby je celková cena splatná do 7 dní od uzavření kupní smlouvy. Během převodu peněz je kupující povinen uvádět variabilní symbol platby (který je shodný s číslem objednávky) pro snazší identifikaci objednávky. Objednávka je v tomto případě ze strany prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání příslušné částky na jeho bankovní účet.

Při nákupu nad 900 Kč je doprava zdarma.

Prodávající není plátce DPH.

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (především jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dní od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího.

Prodávající má právo odmítnout objednávku od osob, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo má-li podezření, že dodací údaje kupujícího jsou nepravdivé.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • výrazně se změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, bude rozdíl peněz převeden zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za jakost a složení zkazitelného zboží.

Dodací podmínky

Nabízené zboží je prodávající schopen dodat dle dostupnosti produktů a provozních možností od 1 do 7 pracovních dní ode dne přijetí objednávky.

V případě předpokladu delší dodací lhůty kontaktuje prodávající kupujícího a o této skutečnosti ho informuje. Zároveň s kupujícím domluví způsob realizace dané objednávky.

Prodávající nemůže nijak ovlivňovat doručovací doby dopravců.

Záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) a faktura je přiložena u zboží.

7. Práva a povinnosti kupujícího

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat její stav (počet kusů, poškození obalu, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Shledá-li kupující závadu, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky a neprodleně informuje prodávajícího. Tímto kupující výrazně přispěje k rychlému řešení reklamace daného zboží a k jeho novému dodání. V opačném případě se může kupující vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Kupující je povinen v souladu s kupní smlouvou odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Podpisem dodacího listu dopravce kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

Při platbě bankovním převodem na účet prodávajícího je kupující povinen se při převzetí zboží prokázat vytištěnou objednávkou zboží, která mu byla odeslána v mailu o potvrzení objednávky. V případě vyzvednutí zboží jinou osobou než uvedenou v objednávce, je třeba uvést jméno této osoby v poznámce objednávky.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího po zaplacení jeho celkové ceny a následným převzetím zboží. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn po něm požadovat náklady spojené s přepravou zásilky a jejím uskladněním, storno poplatek ve výši 200 Kč a u rychle zkazitelného zboží taktéž náhradu ze jeho znehodnocení, k němuž během přepravy a skladování došlo.

Odstoupení od kupní smlouvy

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 53, odst. 7 občanského zákoníku. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující dle reklamačního řádu.

Pokud se tak kupující rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Kupující je povinen v rámci odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerými originálními doklady tak, aby bylo schopno další distribuce. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Součástí vrácené zásilky musí být originál dokladu o koupi v našem obchodě – faktura. Po obdržení takto vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu zpět částku odpovídající ceně zakoupeného zboží a dopravného za přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu (náklady spojené s vrácením zboží nese ze zákona kupující) předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dní od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).

V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající takovéto odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • jestliže při dodávce zboží nebo služeb neočekávaně vznikly překážky v jejich doručení kupujícímu, nezávislé na vůli prodávajícího,
 • jedná-li se o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno,
 • jedná-li se o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

8. Práva z vadného plnění (reklamační řád)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací prováděnou kupujícím, nebo nevhodným skladováním zboží.

Vadou zboží není vysrážený vinný kámen nebo přirozená sedimentace u starších vín.

Další práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí, že internetové stránky prodávajícího nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení sloužícího k provozu obchodu.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití internetových stránek v rozporu s jejich určením.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a zavazuje se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího.

Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2020.

to-topto-top