SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

00

SEZNAM POLOŽEK

Skip to Content

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.odhradista.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Veškeré smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list.

2. Záruční podmínky

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez závad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou za stejné zboží nebo za zboží jiné, na kterém se kupující s prodávajícím domluvil. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Při uplatnění záruky má kupující:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • vady vznikly mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
 • vady vznikly používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, nevhodným uskladněním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
 • u zboží již vypršela záruční doba.

Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

3. Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době je místem uplatnění reklamace sídlo prodávajícího (viz “Kontakt”).

Kupující může uplatnit reklamaci na adrese sídla prodávajícího doručením zboží poštou.
K reklamovanému zboží prosím přiložte:

 • kopii faktury,
 • přesný popis závad včetně jejich projevů a uveďte nárok, který v důsledku vady uplatňujete.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Je-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Je-li reklamace neoprávněná, kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

to-topto-top